Zaakwaarneming Brandweer

ZAAKWAARNEMING BRANDWEER

De brandweer heeft noodherstel laten uitvoeren door Ruitenheer.

Uw raam of deur is i.o.v. de brandweer geopend en/of afgedicht. Ruitenheer heeft van de brandweer in uw regio een melding ontvangen. Ondanks dat u niet de opdracht heeft gegeven tot het verlenen van deze service, bent u als eigenaar en/of bewoner wel gehouden de kosten die hiermee verband houden te betalen. De opdracht valt namelijk onder het artikel “Zaakwaarneming” van het Burgerlijk Wetboek.

De brandweer verleent volmacht aan Ruitenheer Nederland BV voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van het openen, sluiten en/of afdichten van ramen en deuren. Tevens verleent de brandweer volmacht voor het uitvoeren van het financiële na traject volgend op voorgaande werkzaamheden. In dit kader wordt Ruitenheer Nederland BV gemachtigd ten behoeve en uit naam van de brandweer de gemaakte kosten op grond van zaakwaarneming, conform artikel 6:198 en artikel 6:200 van het Burgerlijk Wetboek, bij derden in rekening te brengen. Voor contact met de brandweer kunt u mailen naar: infoverzoeken@brandweeraa.nl

Uw woning is met een noodvoorziening afgesloten. U dient zelf voor definitief herstel te zorgen, de kosten hiervan zijn voor rekening van de bewoner/eigenaar van de woning. U kunt contact met ons opnemen voor definitief herstel.

BRANDWEER

Vergoed de verzekering de kosten:

In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door de verzekeraar. Wij wijzen u hierbij nadrukkelijk op het feit dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van het factuurbedrag, ongeacht het wel of niet kunnen verhalen ervan. Wij adviseren u dan ook om het bedrag rechtstreeks aan Ruitenheer Nederland BV over te maken en de schade te claimen bij uw verzekeraar.

Artikelen Burgerlijk Wetboek

Artikel 198, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

Artikel 199, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1

1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.

2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Artikel 200, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1

1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.

2. Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.

Artikel 201, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.

Artikel 202, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1

Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging van eens anders belang, zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar behoren behartigd, dan kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden zijn bevoegdheid prijsgeven jegens hem het gebrek in te roepen. Aan de belanghebbende kan door hem een redelijke termijn voor de goedkeuring worden gesteld